• Peneraju dalam perancangan, penyelarasan,pemantauan dan pengukuhan pelan strategik ICT dan e-pembelajaran, dasar, standard dan amalan global ICT terbaik di USIM.
 • Peneraju inovasi melalui aplikasi kerajaan elektronik, infrastruktur dan keselamatan ICT dan mengenalpasti perkhidmatan generasi baru (new generation services) bagi pemegang taruh dan komuniti kampus USIM.
 • Peneraju dalam penyelarasan, penganalisaan dan pelaporan maklumat bagi sistem di USIM untuk keperluan universiti dan pihak berkepentingan dalam membuat keputusan berkaitan ICT
 • Membuat pelaporan berkala hasil analisa ke peringkat pengurusan tertinggi universiti
 • Menjalin hubungan strategik dalam membantu CIO Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
 • Bertindak sebagai Chief Digital Officer (CDO) dalam usaha mewujudkan budaya pemacu digital (digital-driven culture) dengan mempraktikkan ‘pendekatan berasaskan prinsip’

Dr. Syaril Nizam Omar

Penyelaras Data Raya, CIO

 • Menyelaras pengurusan data untuk kegunaan Pengurusan Tertinggi membuat keputusan.
 • Menyelaras hasil dapatan analisa data universiti yang diperlukan oleh pihak berkepentingan
 • Menyelaras data diperingkat Universiti termasuk data staf dan pelajar.
 • Memantau dan membantu untuk mengesahkan pengurusan audit data
 • Menjalankan analisa dan menyediakan laporan secara berkala berkaitan data-data universiti
 • Melaksanakan arahan dari semasa ke semasa berdasarkan arahan pengurusan
 • Menjadi wakil kepada universiti dalam membantu CIO Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
 • Mengemukakan maklum balas kepada Pejabat GCIO mengenai perancangan dan perlaksanaan pembangunan ICT agensi.
 • Memantau pengurusan data untuk kegunaan Pengurusan Tertinggi membuat keputusan.
 • Memantau hasil dapatan analisa data universiti yang diperlukan oleh pihak berkepentingan.
 • Memantau penyelarasan pengumpulan data diperingkat Universiti termasuk data staf, pelajar dan pentadbiran.
 • Memantau dan mengesahkan pengurusan audit data
 • Memantau urusan pentadbiran pejabat CIO
 • Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Projek ICT (JPPICT)

Puan Ramlah binti Talib

Penolong Pendaftar, CIO

 • Membantu dalam pemantauan dan penyelarasan data dan perancangan strategik ICT di peringkat universiti.
 • Membantu dalam analisa data dan penyediaan pelaporan data berkaitan.
 • Urus setia untuk mesyuarat dan pelaksanaan audit data di bawah Unit CIO.
 • Menguruskan perolehan peralatan pejabat dan latihan kakitangan.
 • Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan dari semasa ke semasa.